Australian libraries ROI

What is the ROI on Australian libraries. It is $2.90 on every $1 spent, see:

Advertisements